متن یادداشت

وقتی سرخپوست ها هم به اهمیت سرمایه گذاری پی می برند تا قرن ها قبایل سرخپوست آمریکا بعنوان جمعیت اقلیت ، بدنبال مبارزه برای بازپس

ادامه مطلب »