در حال بارگیری...

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی دنیز
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی دنیز
مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی دنیز
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی دنیز
مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی دنیز
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی دنیز
مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.

رستوران و کافه

مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.
مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.
مجموعه رستورانی دنیز

رستوران و کافه

مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.
مجموعه رستورانی دنیز بعنوان اولین رستوران کف آکواریوم آسیا شناخته شده است.مالکیت معنوی طرح این رستوران (کف آکواریوم)متعلق به دومان سهند است.دومان سهند همچنین سرمایه گذار و موسس این رستوران بوده است.
مجموعه رستورانی دنیز

رستوران و کافه

مجموعه رستورانی شمس العماره، براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین وباسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود.
قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.
مجموعه رستورانی شمس العماره، براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین وباسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود.
قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.
فضای داخل مجموعه رستورانی شمس العماره

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
نمای بیرونی مجموعه رستورانی شمس العماره براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین و باسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود. قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
چیدمانی از میز مجموعه رستورانی شمس العماره

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
مجموعه رستورانی شمس العماره ، براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین وباسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود. قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
دومان سهند راه اندازی مجموعه رستورانی شمس العماره
مجموعه رستورانی شمس العماره، براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین وباسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود. قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.

رستوران و کافه

رستوران شمس العماره توسط دومان سهند راه اندازی شد
رستوران شمس العماره توسط دومان سهند راه اندازی شد
مجموعه رستورانی شمس العماره، براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین وباسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود. قسمت VIPاین مجموعه میزبان بسیاری از سلبریتی های تهران بود.

رستوران و کافه

مجموعه رستورانی شمس العماره را دومان سهند راه اندازی کرد
مجموعه رستورانی شمس العماره را دومان سهند راه اندازی کرد
مجموعه رستورانی شمس العماره، براساس معماری ساختمان تاریخی شمس العماره دیزاین وباسرمایه گذاری دومان سهند مشغول بکار بود.

رستوران و کافه

دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.
دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.
دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی رستوران فرانسوی کاوانی
دومان سهند راه اندازی رستوران فرانسوی کاوانی
دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.

رستوران و کافه

سرمایه گذاری رستوران فرانسوی کاوانی توسط دومان سهند در تهران.
سرمایه گذاری رستوران فرانسوی کاوانی توسط دومان سهند در تهران.
دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.

رستوران و کافه

دومان سهند رستوران کاوانی را افتتاح کرد
دومان سهند رستوران کاوانی را افتتاح کرد
دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.

رستوران و کافه

رستوران فرانسوی کاوانی توسط آقای دومان سهند دایر شد
رستوران فرانسوی کاوانی توسط آقای دومان سهند دایر شد
دومان سهند سرمایه گذار رستوران فرانسوی کاوانی در تهران بوده است.

رستوران و کافه

دومان سهند سرمایه گذار کافی شاپ زنجیره ای آسبوده است
دومان سهند سرمایه گذار کافی شاپ زنجیره ای آسبوده است
دومان سهند سرمایه گذار کافی شاپ زنجیره ای آسبوده است.شعبه اصلی این کافی شاپ دربرج میلاد تهران بود.

رستوران و کافه

دومان سهند راه اندازی کافی شاپ آسبوده دربرج میلاد
دومان سهند راه اندازی کافی شاپ آسبوده دربرج میلاد
دومان سهند سرمایه گذار کافی شاپ زنجیره ای آسبوده است.شعبه اصلی این کافی شاپ دربرج میلاد تهران بود.

رستوران و کافه

کافی شاپ آسبوده واقع در دربرج میلاد توسط دومان سهند راه اندازی شد
کافی شاپ آسبوده واقع در دربرج میلاد توسط دومان سهند راه اندازی شد
دومان سهند سرمایه گذار کافی شاپ زنجیره ای آسبوده است.شعبه اصلی این کافی شاپ دربرج میلاد تهران بود.

رستوران و کافه